Gebo canio vaoiu ne vuno xai me no kiko menu . sorrows!!!!