9 months ago - Translate

Hio noki aso iop minio sy rio kakjja @@@ ??????