https://anninhthudo.vn/chinh-t....ri-xa-hoi/tong-thong
Thế này chắc không có hội nghị lần 3 rồi.