Thành công thì đáng vui mừng. Còn nếu thất bại thì đó chính là bài học đáng giá trong cuộc đời này.