چه تفاوتی بین rel sponsored و rel nofollow وجود داره؟ شرح ویژگی‌های rel sponsored و rel ugc همگی در پست https://ehsaider.ir/p6 سایت احسایدر

تفاوت لینک sponsored, ugc, nofollow چیست

ویژگی‌های جدید گوگل برای لینک‌ها مثل rel ugc یا rel sponsored چه کارایی دارن