tenpo sike suno pona !
[Toki Pona for "Good birthday" - tenpo = time, sike = (a)round, suno = sun, pona = good >: good time around the sun]