Mọi người biết địa chỉ nào có bán loại nam châm OriFanCol không ak, em thấy loại này đang có rất nhiều ứng dụng những thấy thông tin trên mạng ít quá,
#namchamOriFanCol