Văn phòng đại diện có phải nộp thuế môn bài không?
......
Văn phòng đại diện là là đơn vị phụ thuộc và chịu sự quản lý trực tiếp từ công ty mẹ, chỉ được hoạt động theo ủy quyền và mục đích của hoạt động đó xoay quanh việc phát triển và bảo vệ các lợi ích của công ty mẹ.
Văn phòng đại diện có phải nộp thuế môn bài không còn phụ thuộc vào chức năng của nó. Nếu các văn phòng đại diện chỉ có chức năng thay mặt công ty giao dịch với khách hàng mà không có chức năng kinh doanh thì không phải nộp lệ phí môn bài.
Ngược lại, trường hợp văn phòng đại diện của doanh nghiệp có hoạt động sản xuất; kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì phải nộp lệ phí môn bài.
>>https://bom.to/C29df96
#vanphongdaidien #nopthuemonbai

image