https://lamluanvan.edublogs.or....g/2018/11/21/cung-un
Lưu ý những gì bạn muốn nói trong đoạn kết luận của bạn. Đoạn kết luận của bạn nên trình bày chi tiết cách bạn sắp hợp nhất các chủ đề từ các chủ đề nói trên của mình và đan chúng lại với nhau thành một điểm vững chắc. Học sinh thường nhầm lẫn một đoạn kết luận như một đoạn tóm tắt khi, trên thực tế, nó thực sự là một cơ hội để lái xe về nhà lập luận của bạn. Kết luận của bạn nên làm tròn bài luận của bạn và đoàn kết các đoạn văn của bạn với nhau, củng cố luận án của bạn.

image