Mô hình kinh doanh hợp tác xã phải nộp những loại thuế nào?
......
Các loại thuế phải nộp khi thành lập mô hình kinh doanh hợp tác xã bao gồm:
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thuế giá trị gia tăng (Tùy vào từng loại hàng hóa, dịch vụ kinh doanh mà áp dụng mức thuế suất)
- Lệ phí môn bài (Nếu không thuộc vào những trường hợp được miễn lệ phí môn bài)
>>https://bom.to/UYzYGM
#thue #hoptacxa

image