1 month ago - Translate

The form of standard delivery and receipt record as prescribed
The record of delivery and receipt of goods is made in the delivery process to confirm the quantity and time of delivery of goods as agreed. The seller will be responsible for delivering to the buyer in accordance with the time and price stated in the contract. Then the buyer will sign the delivery minutes of the seller delivered in accordance with the procedures in the sale
https://gvlawyers.com.vn/mau-b....ien-ban-giao-nhan-ha

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa chuẩn đúng quy định - Global Vietnam Lawyers

Biên bản giao nhận hàng hóa được lập ra trong quá trình giao hàng nhằm xác nhận số lượng và thời gian giao nhận hàng hóa có đúng thỏa thuận hay không. Bên bán sẽ có trách nhiệm giao hàng cho bên mua đúng theo thời gian và giá cả ghi trong hợp đồng. K