"ON BASIC INNOVATION, COMPREHENSION AND EDUCATION, MEETING INDUSTRIAL AND MODERNIZED REQUIREMENTS IN CONDITIONS FOR SOCIAL ECONOMIC CONDITIONS OF INTERNATIONAL SOCIETY AND INTERNATIONAL INTEGRATION" CONFERENTIAL CONDITIONS 8 (VERTICAL XI) . MAGAZINE BUILDING PARTY INTRODUCTION TO FULL DECISION.
https://gvlawyers.com.vn/nghi-....quyet-29-nq-tw-doi-m

Nghị quyết 29 NQ/TW đổi mới căn bản toàn diện giáo dục - Global Vietnam Lawyers

GVLAWYERS xin giới thiệu đến bạn đọc Nghị quyế 29 NQ/TW mới nhất BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ——– ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ————— Số: 29-NQ/TW Hà Nội, ngày 4 tháng 11 năm 2013 NGHỊ QUYẾT “VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, T