http://bit.do/Fresh-fingers-th

บรรณานุกรม: จากสถิติ คนจำนวน 1 ใน 5 ของประชากรโลกทุกข์ทรมานกับโรคเชื้อรากัดกินเท้าและเล็บเท้า ซึ่งปัญหาเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ภูมิคุ้มกันต่ำ, รองเท้าคุณภาพต่ำ, เหงื่อไคล เชื้อราบนเล็บเท้าก่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่โรคร้ายแรงและถึงแก่ค­วามตาย หลายเมืองใหญ่ในประเทศ ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโปรแกรมพิเศษเพื่อการรักษาปัญหาเชื้­อรานี้ วันนี้เราจะคุยกันในหัวข้อนี้กับผู้นำห้องปฏิบัติการโรคผิวหนัง­ นายแพทย์ วินัย ธ.

image