dongho xwatch created a new article
2 years - Translate

CHIÊM NGƯỠNG TAM QUÁI 3D “ĐỈNH – ĐỘC – ĐẲNG” | #watches

CHIÊM NGƯỠNG TAM QUÁI 3D “ĐỈNH – ĐỘC – ĐẲNG”

CHIÊM NGƯỠNG TAM QUÁI 3D “ĐỈNH – ĐỘC – ĐẲNG”

Đang làm mưa, làm gió trên thị trường 2020, là những mẫu đồng hồ cùng lúc đạt được 2 tiêu chí hiếm có: Lộ và xanh. Lộ gì? Xanh gì?