2 years - Translate

https://dichvuluatsuhanoi.com/....phan-biet-tai-san-va

Phân biệt tài sản và quyền tài sản là gì? | Dịch vụ luật sư Hà Nội
dichvuluatsuhanoi.com

Phân biệt tài sản và quyền tài sản là gì? | Dịch vụ luật sư Hà Nội

Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản; tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai